INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 20. 05. 2020 (środa)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:15 - 19:15

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2020r. z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

KOLEJNY BONUS DLA LGD "Perły Ponidzia"!

Kolejny bonus dla Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" za skuteczne wdrażanie LSR!

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" otrzymała możliwość ubiegania się o kolejnego bonusa. Bonus otrzymają lokalne grupy działania za sprawną i skuteczną realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Budżet LGD zostanie zwiększony o kwotę 480 tys. zł.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz pracowników Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Biurze LGD w Skalbmierzu do spraw niezbędnych oraz związanych z bieżącymi naborami wniosków. Wszelkiego rodzaju konsultacje prowadzone będą telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail). W związku z tym od dnia 25.03.2020r. (środa) Biuro LGD czynne w godz: 7:15 - 15:15.

Kontakt do Biura: tel. 41 352 90 77, e-mail: biuro@perlyponidzia.pl

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 26. 02. 2020 roku (środa) o godz: 16:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Spotkania Informacyjne / Szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż w związku z ogłoszeniem o naborze wniosków od 04 marca 2020r. do 17 marca 2020r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Mała infrastruktura rekreacyjna na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań w gminach:

27 luty 2020 (czwartek)

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 09:30

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 09:45 do 10:15

Szkolenie od 10:15 do 11:15

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 11:45 do 12:15

Szkolenie od 12:15 do 13:15

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

Spotkanie informacyjne od 13:45 do 14:15

Szkolenie od 14:15 do 15:15

Gmina Opatowiec - Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 15:45 do 16:15

Szkolenie od 16:15 do 17:15

Gmina Bejsce - Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 17:45 do 18:15

Szkolenie od 18:15 do 19:15

02 marzec 2020 (poniedziałek)

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 15:45 do 16:15

Szkolenie od 16:15 do 17:15

Gmina Skalbmierz - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 17:45 do 18:15

Szkolenie od 18:15 do 19:15

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków: nr 1/2020/G
o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.2.5

Mała infrastruktura rekreacyjna

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w zakładce

- NABORY WNIOSKÓW -

Konsultacje LSR

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z możliwością ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i związaną z tym koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (zmiany zaznaczono kolorem) przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR" do dnia 25.02.2020r.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 25 lutego 2020r., od godz. 09.30 w MGOK w Skalbmierzu ul. Szkolna 1, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę ?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR ?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD oraz Państwa doświadczenia.

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2020.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (41 3529077) do dnia 21 lutego 2020r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 18. 02. 2020 roku (wtorek) o godz: 16:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje społeczne dodatkowe środki

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia ponownie ma możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizacje zadań w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Przyznanie LGD środków na realizacje dodatkowych zadań wymagać będzie wprowadzenia zmian w LSR.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże nam prawidłowo zdiagnozować potrzeby naszego obszaru i zaktualizować LSR.

Anonimowe ankiety należy pozostawić w skrzynce pocztowej biura LGD Perły Ponidzia, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz do dnia 17.02.2020r. do godz: 18:00.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 04. 02. 2020 (wtorek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 7:00 - 11:00 / 15:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 28. 01. 2020 (wtorek) oraz 30. 01. 2020 (czwartek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:15 - 19:15

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 27. 01. 2020 (poniedziałek)
BIURO LGD NIECZYNNE W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM PRACOWNIKÓW W SPOTKANIU W ŚBRR oraz SZKOLENIEM DLA GRANTOBIORCÓW

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 23. 01. 2020 (czwartek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:15 - 19:15

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych
w terminie 07.11.2019r. - 21.11.2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 13-14.01.2020r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 1/2019 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 1/2019 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 14. 01. 2020 (wtorek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH 11:15 - 19:15

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 08 - 09. 01. 2020
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH 11:15 - 19:15