Szkolenia Rady LGD

W dniu 17. 10. 2016 roku członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" wzięli udział w szkoleniu pn"Procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz przygotowanie członków Rady LGD do sprawnego wdrażania LSR"

Celem szkolenia było zapoznanie członków Rady z procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szkolenie odbyło się w biurze Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia i zostało zorganizowane zgodnie z "Planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura".

Dziękujemy wszystkim za obecność!

INFORMACJA

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY LGD zostały zamieszczone zaktualizowane dokumenty: Regulamin Pracy Rady, Procedura wyboru i oceny operacji oraz Kryteria wyboru operacji.

POSIEDZENIE RADY LGD

W dniu 17. 10. 2016 roku (poniedziałek) o godz: 11:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 17. 10. 2016 roku (poniedziałek) o godz: 09:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 04. 10. 2016 roku (wtorek) o godz: 09:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje KRYTERIÓW

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji

W związku ze zmianami Kryteriów wyboru operacji przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji" do dnia 06.10.2016r.

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

ULOTKA INFORMACYJNA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ulotką informacyjną.

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia.

Cel ogólny:

Łączy nas nie tylko Wisła - współpraca i rozwój ponadregionalny

Cele szczegółowe:

1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru

1.2 Stworzenie warunków do aktywności i rozwoju mieszkańców

Dopełnieniem celu ogólnego i celów szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020:

1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru

1.1.2 Kreator przedsiębiorczości

1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny

1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych

1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety

1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiet

1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna

1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

1.2.3 Czas na Świętokrzyskie -działania marketingowe

1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

1.2.5 Mała infrastruktura rekreacyjna

1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

1.2.7 Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl

lub w siedzibie biura:

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia

ul. Szkolna 3, 28-53 Skalbmierz

tel: 41 3529077

ZMIANA ADRESU E-MAIL

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje o zmianie z dniem 01.08.2016r. adresu e-mail. Prosimy o kierowanie poczty elektronicznej pod nowy adres e-mail biuro@perlyponidzia.pl

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 28. 06. 2016 roku (wtorek) o godz: 09.00 w Domu Ludowym w Mędrzechowie, Mędrzechów 9 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

POSIEDZENIE RADY LGD

W dniu 30. 05. 2016 roku (poniedziałek) w Biurze LGD w Skalbmierzu odbędzie się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" dotyczące przyjęcia zmian Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 18. 05. 2016 roku (środa) o godz: 10:00 w Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu ul. Rynek 16 odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje KRYTERIÓW

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (plan działania, wskaźniki, budżet, plan komunikacji)wynikających ze zmiany kwoty dofinansowania następuje zmiana Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych. Przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Kryteria wyboru operacji własnych ", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Kryteria wyboru operacji własnych" do dnia 23.05.2016r.

Konsultacje LSR

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (plan działania, wskaźniki, budżet, plan komunikacji)wynikających ze zmiany kwoty dofinansowania przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR" do dnia 16.05.2016r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 09. 05. 2016 roku (poniedziałek) o godz: 12:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ

Dnia 21 kwietnia 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Lokalną Grupą Działania "Perły Ponidzia".

Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez LGD "Perły Ponidzia" została wybrana do współfinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.