INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 14. 01. 2021 (czwartek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 11:15 oraz 15:30 - 19:30

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

W dniu 21 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy Państwa o możliwości zawarcia (na Państwa pisemną prośbę) aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 23. 12. 2020 (środa)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:00 - 11:00 oraz 15:30 - 19:30

w dniu: 24. 12. 2020 (czwartek)
BIURO LGD NIECZYNNE

KOMUNIKAT - Doradztwo nabór 1/2020

Szanowni Państwo
w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną doradztwo indywidualne w biurze LGD związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych w ramach naboru 1/2020 oraz składanie wniosków możliwe będzie wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

KOMUNIKAT - Spotkania Informacyjne / Szkolenia

KOMUNIKAT
Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników biura LGD informuje, że nie odbędą się szkolenia i spotkania informacyjne z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla naboru 1/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2020

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 1/2020
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 03 grudnia do 17 grudnia 2020r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2020 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 1/2020 - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Załącznik nr 2 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że nie została mu dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w rozporządzeniu - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej - otwórz

- Oświadczenie RODO - otwórz

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

2) Biznesplan (wersja 3z)

- Biznesplan (*.pdf) - otwórz

- Biznesplan (*.docx) - otwórz

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. (*.xlsx) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz

- Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

- Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz