NABORY WNIOSKÓW

NABORY - ARCHIWUM

NABORY WNIOSKÓW - AKTUALNE

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych
w terminie 14.02.2023r. - 28.02.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 13.03.2023r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 1/2023 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 1/2023 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna
w terminie 14.02.2023r. - 28.02.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 13.03.2023r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 2/2023 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 2/2023 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 1/2023
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 14 lutego do 28 lutego 2023r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 1/2023 - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Załącznik nr 2 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej - otwórz

- Oświadczenie RODO - otwórz

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)(*.pdf) - otwórz

- Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy(*.pdf) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 5z)

- Biznesplan (wersja 5z)(*.pdf) - otwórz

- Biznesplan (wersja 5z)(*.docx) - otwórz

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. (5z) (*.xlsx) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (5z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z)(*.pdf) - otwórz

- Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z)(*.docx) - otwórz

- Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 1 Biznesplan (*.docx) - otwórz

- Załącznik nr 2 wykaz działek (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 2 wykaz działek (*.xls) - otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf)- otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)- otwórz

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf)- otwórz

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.docx)- otwórz

- Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf)- otwórz

- Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.docx)- otwórz

- Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)- otwórz

- Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.docx)- otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

- Wniosek o płatność wersja 5z (*.pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność wersja 5z (*.xlsx) - otwórz

- Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 2/2023
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 14 lutego do 28 lutego 2023r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 roku o godzinie 14:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 2/2023 - przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Załącznik nr 2 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie (.pdf) - otwórz

- Oświadczenie (.docx) - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z (.pdf) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (.xlsx) - otwórz

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z (.xlsx) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (.pdf) - otwórz

- Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 5z (.pdf) - otwórz

- Informacja dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Umowa o przyznaniu pomocy (.docx) - otwórz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.xlsx) - otwórz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - otwórz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.docx) - otwórz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.docx) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

- Wniosek o płatność 5z (.pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność 5z (.xlsx) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz