LSR 2023-2027

PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2023 - 2027

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027 (zmiany zaznaczono kolorem) przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi można wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027" do dnia 09.08.2023r.

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

Od kilku miesięcy wraz z mieszkańcami opracowujemy dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027. Jesteśmy już po spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Gromadziliśmy również dane prosząc mieszkańców o wypełnianie ankiet.

Obecnie zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027.

Uwagi można wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027" do dnia 30.05.2023r. po uprzednim zapoznaniu się z dokumentem, który jest dostępny w Biurze LGD.

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH

Szanowni Państwo!
W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r. w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@perlyponidzia.pl wpisując w tytule "Fiszka projektowa - LSR".
b) drogą korespondencyjną na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem: "Fiszka projektowa - LSR".
c) bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno.

Fiszka projektowa (.docx) - KLIKNIJ TUTAJ

Fiszka projektowa (.pdf) - KLIKNIJ TUTAJ

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.
W razie pytań prosimy o kontakt: tel.
41 3529077

BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE
NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2023-2027
ETAP PLANISTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Perły Ponidzia” obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z wydłużającym się czasem ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w proces budowania LSR i wypełnienie ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD. LGD „Perły Ponidzia” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych. Ankieta ma charakter anonimowy.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Klauzula RODO - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.01.2023 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia", adres: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE
NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2023-2027
ETAP PLANISTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Perły Ponidzia” obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD. LGD „Perły Ponidzia” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych. Ankieta ma charakter anonimowy.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Klauzula RODO - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 28.10.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia", adres: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE
NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027
ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) "Perły Ponidzia" obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD "Perły Ponidzia" przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Klauzula RODO - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia", adres: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

Spotkania dotyczące współtworzenia LSR

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia". Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Więcej informacji na www.perlyponidzia.pl.

W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel. 41 3529077, e-mail: biuro@perlyponidzia.pl

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania w najbliższych latach.

Harmonogram spotkań w gminach:

15 lipca 2022 (piątek)

Gmina Skalbmierz - Ochotnicza Straż Pożarna, Plac M. Skłodowskiej-Curie 13

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, Czarnocin 100

Godz: 11:30 - 13:00

19 lipca 2022 (wtorek)

Gmina Bejsce - Ochotnicza Straż Pożarna, Bejsce 229

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Opatowiec - Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 16

Godz: 11:30 - 13:00

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143

Godz: 14:00 - 15:30

20 lipca 2022 (środa)

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11A

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, Bolesław 68

Godz: 11:30 - 13:00

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, Mędrzechów 434

Godz: 14:00 - 15:30

Harmonogram spotkań - otwórz

Informacja o spotkaniach

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

pobierz plik - otwórz

Plan włączenia społeczności

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)

pobierz plik - otwórz