INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 24.01.2023 (wtorek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 11:15 oraz 15:30 - 19:30

Koncepcja Smart Villages

Zgodnie z dokumentem "Wspólna Polityka Rolna" przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym instrumentem realizowanym w ramach wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu inteligentnych wiosek (smart villagges).

Polska wieś może być nie tylko piękna, zaskakująca i inspirująca, ale także inteligentna. Koncepcją "smart village" interesuje się coraz więcej małych miejscowości. Nasze stowarzyszenie już wkrótce ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację opracowania koncepcji Smart Villages na obszarze gmin LGD Perły Ponidzia. Koncepcje opracowane zostaną poprzez projekt grantowy, przy czym wysokość pojedynczego grantu, na sfinansowanie przygotowania jednej oddolnej koncepcji inteligentnej wioski wynosi 4 tys. zł.

Smart Village (pol. Inteligentna wieś) to idea rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem nowych technologii oraz pomysłów mieszkańców wsi. Inteligentne wsie to takie, w których technologie cyfrowe i przeróżne innowacje poprawiają jakość życia, zapewniają wyższy jego standard, a także usługi publiczne dla obywateli. W efekcie gwarantuje to lepsze wykorzystanie zasobów, mniejszy negatywny wpływ na środowisko, wszechstronny rozwój.

Koncepcja SV zawiera w szczególności:
- opis procesu opracowania koncepcji, w tym przeprowadzenia ze społecznością obszaru konsultacji wyników prac partnerstwa
- uproszczoną analizę SWOT obszaru objętego tą koncepcją,
- plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację tej koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie,
- listę projektów, które składać się będą na realizację tej koncepcji, uwzględniających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH

Szanowni Państwo!
W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r. w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@perlyponidzia.pl wpisując w tytule "Fiszka projektowa - LSR".
b) drogą korespondencyjną na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem: "Fiszka projektowa - LSR".
c) bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno.

Fiszka projektowa (.docx) - KLIKNIJ TUTAJ

Fiszka projektowa (.pdf) - KLIKNIJ TUTAJ

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.
W razie pytań prosimy o kontakt: tel.
41 3529077

BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE
NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2023-2027
ETAP PLANISTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Perły Ponidzia” obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z wydłużającym się czasem ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w proces budowania LSR i wypełnienie ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD. LGD „Perły Ponidzia” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych. Ankieta ma charakter anonimowy.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Klauzula RODO - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.01.2023 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia", adres: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 05.12.2022 (poniedziałek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 15:15