ARCHIWUM

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2019

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 28. 12. 2019 (SOBOTA)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH 7:15 - 15:15

(ODPRACOWANIE DNIA WOLNEGO 24.12.2019r.)

INFORMACJA O SZKOLENIU KOWR

KOWR zaprasza na szkolenie - "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym".

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 stycznia 2020 r.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl do dnia 7 stycznia 2020 r. wraz z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail)

Termin i forma szkolenia jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2 jest dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 24. 12. 2019 (WTOREK)
BIURO LGD NIECZYNNE

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 05. 12. 2019 roku (czwartek) o godz: 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie, ul. Leśna 11A, 33-210 Olesno, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 25. 11. 2019 - 28.11.2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 25. 11. 2019 roku (poniedziałek) o godz: 16:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 1/2019
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 07 listopada do 21 listopada 2019r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 21 listopada 2019 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 1/2019 - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Załącznik nr 2 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że nie została mu dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej - otwórz

- Oświadczenie RODO - otwórz

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

- Biznesplan (.pdf) - otwórz

- Biznesplan (.docx) - otwórz

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.(.excel) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

Uwaga! 30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

Uwaga! 05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

4)a. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

- Załącznik nr 3_Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W TARGACH

Zapraszamy przedsiębiorców z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" prowadzące działalność gospodarczą w branżach kluczowych dla naszego LGD (według sekcji PKD 2007 - Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy i detaliczny (G)) do udziału w XI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE 2019.

Zadaniem wystawcy będzie przygotowanie i prowadzenie stoiska promocyjnego podczas XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE 2019 które odbędą się w Kielcach w dniach 30.11.2019r. - 01.12.2019r.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie na numer 413529077 do dnia 20 listopada 2019r. O udziale w targach decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania Informacyjne / Szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż w związku z ogłoszeniem o naborze wniosków od 07 listopada 2019r. do 21 listopada 2019r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań w gminach:

21 października 2019 (poniedziałek)

Gmina Opatowiec - Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 17:30

Gmina Bejsce - Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 18:00 do 18:30

Szkolenie od 18:30 do 19:30

22 października 2019 (wtorek)

Gmina Skalbmierz - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 17:30

23 października 2019 (środa)

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 09:30

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68

Spotkanie informacyjne od 10:15 do 10:45

Szkolenie od 10:45 do 11:15

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 12:00 do 12:30

Szkolenie od 12:30 do 13:30

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 14:00 do 14:30

Szkolenie od 14:30 do 15:30

Gmina Gręboszów - Remiza OSP, Ujście Jezuickie 1, 33-260 Gręboszów

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 17:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 03. 10. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:15 - 19:15

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 03. 10. 2019 roku (czwartek) o godz: 16:30 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 1/2019/G

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków grantowych, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD
w terminie 22.05.2019r. - 05.06.2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista wybranych grantobiorców - otwórz

- Lista ocenionych grantobiorców - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 25.09.2019r. - otwórz

- Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru: nr 1/2019/G - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków grantowych w ramach naboru: nr 1/2019/G - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

Konsultacje KRYTERIÓW

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji

W związku ze zmianami Kryteriów wyboru operacji przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji" do dnia 02.10.2019r.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 25. 09. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:15 - 19:15

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 17. 09. 2019 oraz 19. 09. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 19. 08. 2019 - 30. 08. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 08. 08. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 15. 07. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 15:15

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 24. 06. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 15:15

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 24. 06. 2019 roku (poniedziałek) o godz: 10.30 w Restauracji "Patrycja", ul. M. Reja 15, 28-530 Skalbmierz, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 07. 06. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 28. 05. 2019 roku (wtorek) o godz: 16:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje LSR

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z możliwością ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i związaną z tym koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (zmiany zaznaczono kolorem) przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR" do dnia 27.05.2019r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 20. 05. 2019 roku (poniedziałek) o godz: 16:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje społeczne wsparcie przedsiębiorczości

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji zakresów wsparcia przedsiębiorczości na jakie LGD Perły Ponidzia powinno ogłosić nabory wniosków pod warunkiem uzyskania dodatkowego dofinansowania na wdrażanie LSR.

Szanowni Państwo.
Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" otrzymała możliwość ubiegania się o dodatkowe środki na wsparcie przedsiębiorczości na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Chcąc jak najdokładniej odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców, kierujemy do Państwa krótką ankietę, która będzie miała duże znaczenie przy aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Anonimowe ankiety zapakowane w kopertę należy pozostawić w skrzynce pocztowej biura Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz do dnia 20.05.2019r. do godz: 14:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków: nr 1/2019/G
o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.2.2

Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w zakładce

- NABORY WNIOSKÓW -

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 07. 05. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 29. 04. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30


INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 11 - 15. 04. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

Spotkania Informacyjne / Szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż w związku z ogłoszeniem o naborze wniosków od 22 maja 2019r. do 05 czerwca 2019r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań w gminach:

23 kwietnia 2019 (wtorek)

Gmina Opatowiec - Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 17:30

Gmina Bejsce - Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 18:00 do 18:30

Szkolenie od 18:30 do 19:30

24 kwietnia 2019 (środa)

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 09:30

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68

Spotkanie informacyjne od 10:15 do 10:45

Szkolenie od 10:45 do 11:15

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 12:00 do 12:30

Szkolenie od 12:30 do 13:30

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 14:00 do 14:30

Szkolenie od 14:30 do 15:30

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, 33-260 Gręboszów 143

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 17:30

25 kwietnia 2019 (czwartek)

Gmina Skalbmierz - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 17:30

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 08. 04. 2019 roku (poniedziałek) o godz: 16:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje PROCEDURY (GRANTY)

Konsultacje Procedury wyboru i oceny grantobiorców

W związku ze zmianami Procedury wyboru i oceny grantobiorców przedstawiamy zaktualizowaną procedurę do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny grantobiorców", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny grantobiorców" do dnia 03.04.2019r.

Konsultacje KRYTERIÓW (GRANTY)

Konsultacje Kryteriów wyboru grantobiorców

W związku ze zmianami Kryteriów wyboru grantobiorców przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru grantobiorców", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru grantobiorców" do dnia 03.04.2019r.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 21 - 22. 03. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

"Czas na Świętokrzyskie" - Projekt Współpracy

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, że w związku z realizacją projektu współpracy pn. "Czas na Świętokrzyskie" mającego na celu Promocję i rozwój turystyczny obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach realizacji operacji został opracowany wirtualny spacer promujący cały obszar LGD Perły Ponidzia, tj. gmin położonych w województwie świętokrzyskim i małopolskim oraz obszary Lokalnych Grup Działania realizujących w/w projekt współpracy.

Wirtualny spacer dostępny jest pod linkiem: http://www.perlyponidzia.fotomediaart.pl/

WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 25 lutego 2019r., od godz. 09.30 w MGOK w Skalbmierzu ul. Szkolna 1, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę ?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR ?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD oraz Państwa doświadczenia.

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2019.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (41 3529077) do dnia 18 lutego 2019r.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 16 - 22. 01. 2019
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 8:00 - 12:00 / 15:30 - 19:30