ARCHIWUM

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2015

ROK 2016

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został uruchomiony generator wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji z podejmowania działalności gospodarczej oraz dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informujemy o możliwości uzupełnienia WoPP za jego pośrednictwem

LINK do strony z generatorem wniosków - otwórz

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Dokument zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

LINK do strony z dokumentem - otwórz

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2016r. została zmieniona Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabory wniosków: nr 1/2016, nr 2/2016, nr 3/2016, nr 4/2016
o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 1.1.4

Rozwój działalności gospodarczych

Przedsięwzięcie 1.1.5

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety

Przedsięwzięcie 1.1.6

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

Przedsięwzięcie 1.1.7

Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna w zakładce

- NABORY WNIOSKÓW -

Spotkania Informacyjne / Szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków od 21 listopada 2016r. do 05 grudnia 2016r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety, 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań w gminach:

08 listopada 2016 (wtorek)

Gmina Skalbmierz - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 18:00 do 18:30

Szkolenie od 18:30 do 20:00

14 listopada 2016 (poniedziałek)

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 10:00

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68

Spotkanie informacyjne od 10:30 do 11:00

Szkolenie od 11:00 do 12:30

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, 33-260 Gręboszów 143

Spotkanie informacyjne od 13:00 do 13:30

Szkolenie od 13:30 do 15:00

Gmina Opatowiec - Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 18:00

16 listopada 2016 (środa)

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 10:00

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 11:30 do 12:00

Szkolenie od 12:00 do 13:30

Gmina Bejsce - Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 15:00 do 15:30

Szkolenie od 15:30 do 17:00

17 listopada 2016 (czwartek)

Spotkanie informacyjne dla grupy defaworyzowanej, którą stanowią kobiety

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 18:00

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

W związku z udziałem pracowników biura w spotkaniu w sprawie wdrażania lokalnych strategii rozwoju

w dniu 03. 11. 2016 BIURO LGD NIECZYNNE

Planowany termin naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż zgodnie z Harmonogramem ogłaszania naborów, planowane jest ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety, 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety na obszarze objętym LSR w miesiącu listopad. Szczegółowy termin naborów zostanie podany po akceptacji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Pragniemy również poinformować, że po uzgodnieniu terminu naborów wniosków z Zarządem Województwa zostaną przeprowadzone spotkania konsultacyjno - szkoleniowe w każdej z gmin należących do LGD. Terminy i miejsca spotkań zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Biuro LGD świadczyć będzie również nieodpłatne usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Szczegółowych informacji o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 udzielają pracownicy LGD pod numerem telefonu: 41 3529077.

Pytania można również przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@perlyponidzia.pl.

Informacje udzielane są także w siedzibie LGD pod adresem ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz w godzinach pracy Biura LGD, t.j.:

- poniedziałek od 11:15 do 19:15

- wtorek - piątek od 7:15 do 15:15 oraz po wcześniejszych uzgodnieniach od 15:15 do 19:15

Szkolenia Rady LGD, Szkolenia pracowników biura

W dniu 17. 10. 2016 roku członkowie Rady i pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" wzięli udział w szkoleniu pn"Procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz przygotowanie członków Rady LGD do sprawnego wdrażania LSR"

Celem szkolenia było zapoznanie członków Rady i pracowników biura z procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szkolenie odbyło się w biurze Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia i zostało zorganizowane zgodnie z "Planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura".

Dziękujemy wszystkim za obecność!

INFORMACJA

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY LGD zostały zamieszczone zaktualizowane dokumenty: Regulamin Pracy Rady, Procedura wyboru i oceny operacji oraz Kryteria wyboru operacji.

Szkolenie - Ochrona Danych Osobowych

W dniu 10. 10. 2016 roku w biurze LGD "Perły Ponidzia" odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD i pracowników biura z zakresu ochrony danych osobowych.

Program szkolenia obejmował podstawy prawne ochrony danych osobowych oraz zakres ich stosowania. Omówiono system ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu oraz podmioty odpowiedzialne za jego wdrażanie, zasady przetwarzania i powierzania przetwarzania danych osobowych. Przekazane zostały również informacje na temat rejestracji zbiorów danych osobowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

POSIEDZENIE RADY LGD

W dniu 17. 10. 2016 roku (poniedziałek) o godz: 11:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 17. 10. 2016 roku (poniedziałek) o godz: 09:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 04. 10. 2016 roku (wtorek) o godz: 09:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje PROCEDURY

Konsultacje Procedury wyboru i oceny operacji

W związku ze zmianami Procedury wyboru i oceny operacji przedstawiamy zaktualizowaną procedurę do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny operacji" do dnia 06.10.2016r.

Konsultacje KRYTERIÓW

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji

W związku ze zmianami Kryteriów wyboru operacji przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji" do dnia 06.10.2016r.

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

ULOTKA INFORMACYJNA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ulotką informacyjną.

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia.

Cel ogólny:

Łączy nas nie tylko Wisła - współpraca i rozwój ponadregionalny

Cele szczegółowe:

1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru

1.2 Stworzenie warunków do aktywności i rozwoju mieszkańców

Dopełnieniem celu ogólnego i celów szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020:

1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru

1.1.2 Kreator przedsiębiorczości

1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny

1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych

1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety

1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiet

1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna

1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

1.2.3 Czas na Świętokrzyskie -działania marketingowe

1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

1.2.5 Mała infrastruktura rekreacyjna

1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

1.2.7 Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl

lub w siedzibie biura:

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia

ul. Szkolna 3, 28-53 Skalbmierz

tel: 41 3529077

ZMIANA ADRESU E-MAIL

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje o zmianie z dniem 01.08.2016r. adresu e-mail. Prosimy o kierowanie poczty elektronicznej pod nowy adres e-mail biuro@perlyponidzia.pl

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 28. 06. 2016 roku (wtorek) o godz: 09.00 w Domu Ludowym w Mędrzechowie, Mędrzechów 9 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

POSIEDZENIE RADY LGD

W dniu 30. 05. 2016 roku (poniedziałek) w Biurze LGD w Skalbmierzu odbędzie się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" dotyczące przyjęcia zmian Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 18. 05. 2016 roku (środa) o godz: 10:00 w Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu ul. Rynek 16 odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje KRYTERIÓW

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (plan działania, wskaźniki, budżet, plan komunikacji)wynikających ze zmiany kwoty dofinansowania następuje zmiana Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych. Przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Kryteria wyboru operacji własnych ", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Kryteria wyboru operacji własnych" do dnia 23.05.2016r.

Konsultacje LSR

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (plan działania, wskaźniki, budżet, plan komunikacji)wynikających ze zmiany kwoty dofinansowania przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR" do dnia 16.05.2016r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 09. 05. 2016 roku (poniedziałek) o godz: 12:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ

Dnia 21 kwietnia 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Lokalną Grupą Działania "Perły Ponidzia".

Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez LGD "Perły Ponidzia" została wybrana do współfinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.